Složí ČSSD reparát?

8. 03. 2009 15:54:54
Nominací mladého a nezralého S. Grosse – který neovládal jediný cizí jazyk – na post premiéra ČR, podala ČSSD důkaz o své nekompetentnosti. Současně prokázala, že její nejvyšší orgány – ÚVV a Sjezd – ovládli diletanti, byrokraté a kariéristé. V nynější ekonomické krizi se sociálním demokratům otevírá historická cesta k zajímavému reparátu.

Vážení čtenáři,

předkládám Vám k úvaze, připomínkování i oponentuře návrh na rezoluci, která by měla být předložena blížícímu se XXXV. Sjezdu ČSSD. Jedná se o návrh rezoluce za Podporu zaměstnaneckého vlastnictví ekonomických subjektů na družstevním principu s následujícím zněním:

„Sjezd ČSSD přijímá rezoluci o maximální podpoře zaměstnaneckému vlastnictví ekonomických subjektů na družstevním principu, a vzhledem k ekonomické krizi vyzývá příslušné orgány ČSSD k neprodlenému a urychlenému vypracování příslušných programových i legislativních opatření."

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU

1. Ideový záměr projektu vychází z Dlouhodobého programu ČSSD

- z kapitoly 6.6. Družstevnictví ve které se prohlašuje: „Sociální demokracie podporuje všechny formy družstevnictví pro jeho prvky vzájemné solidarity, principy demokratického řízení a rovná práva členů."

- z kapitoly 1.2.1 Socialismus ve které se prohlašuje: „Dnešní sociální demokracie se zasazuje o rovnoprávné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a hlásí se k tzv. demokratickému socialismu jako k hnutí usilujícímu... o ́odstranění každého druhu vykořisťování a útlaku... ́."

2. Podnik vlastněný zaměstnanci je konkurenceschopnější než kapitalistický i státní

Zaměstnanecké (spolu)vlastnictví se v minulém století osvědčilo jako ekonomická forma produktivnější než klasický kapitalismus:

- bylo za účelem snížení výrobních nákladů zavedeno a fungovalo již v Baťových závodech (tzv. spolupracovníci).

- v USA to byla forma zaměstnaneckého spoluvlastnictví akcií (ESOP - Employee Stock Ownership Plan), která zachránila krachující podniky na americkém Středozápadě.

Zaměstnanecké (spolu)vlastnictví - realizované obvykle formou nákupu a vlastnictví veřejně obchodovatelných podnikových akcií zaměstnanci - má, bohužel, i „geneticky" daný fatální problém: jednak není zcela spravedlivé (všichni zaměstnanci nemají finanční prostředky na nákup akcií, popř. na splátky eventuální půjčky) a navíc si původní vlastník obvykle nechává majoritní podíl; drobní investoři pak jsou (mj. i managementem) nejrůznějšími postupy vyšachováni ze hry a ošizeni. Výsledkem je opět klasická akciová společnost.

Neschopnost státního podniku konkuroval klasickému podniku privátnímu dokázaly dějiny v podobě zhroucení „komunistického bloku".

Přednosti družstevního principu

Dlouhodobý program ČSSD dnes chápe družstevnictví jako spíše svépomocnou činnost. Sice uvádí, že „družstva, ve srovnání s ostatními obchodními společnostmi, vykazují jasné odlišnosti", avšak důvodem jejich existence (prý) „není dosahování zisku, nýbrž poskytování služby členům". Fakta však dokazují, že družstvo je schopno fungovat i jako klasický průmyslový komplex!

Jasný příklad plyne z historie československého zemědělského družstevnictví za totality. Jednotná zemědělská družstva (JZD) po překonání počátečních existenčních potíží nastoupila cestu zajímavého rozvoje v podobě tzv. přidružené výroby: tato ekonomická aktivita nezemědělského charakteru, prováděná zpočátku během ztrátového zimního období, znamenala pro JZD zprvu jen zajímavé finanční obraty. Některá JZD posléze dokázala i v netržním prostředí expandovat v nejrůznější agrokomplexy a klasickým příkladem se staly Slušovice. Tamější zemědělské družstvo vyrostlo v mohutný agrokombinát, který kromě klasické zemědělské produkce podnikal ve stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích (včetně počítačové techniky), ale i v peněžnictví, a tento regionální hospodářský gigant povznesl a proslavil celý zlínský region.

Po Sametové revoluci a následné „ekonomické transformaci" (přiléhavě zvané katastrojka), došlo (za obrovských politicko-mediálních tlaků) nejenom k chaotickému a trestuhodnému výprodeji české ekonomiky zahraničním vlastníkům, ale i k účelovému rozbití zemědělských družstev. Zanikl dokonce i původní stát: Československo se rozpadlo na Českou a Slovenskou republiku. Ekonomické karty byly rozdány znovu a značně podvodně i nevýhodně, ale nynější světová ekonomická krize může znamenat úplně novou historickou šanci, kde štěstí bude přát připraveným.

4. Historicko-ideologická unikátnost družstevního vlastnictví a podnikání

Vnitropodnikové předpisy družstevního podniku, například družstevní sklárny, se jistě mohou lišit, ale zajímavý je tento teoreticky případ:

Zaměstnanci družstevního podniku či komplexu - od dělníků po management - jsou v průběhu (např. jednoho) roku spravedlivě odměňováni dle vykonané práce. To znamená, že tyto mzdy spadají do kategorie nákladů. Pokud by roční bilance (tržby minus náklady) vykázala např. zisk 2 miliony korun (při 1 000 družstevníků) a bylo rozhodnuto 1 milion dále investovat, dělba zisku by měla být následující:

- z finanční složky zisku by každému družstevníkovi mělo být vyplaceno 1000 korun - poněvadž byli za svoji práci spravedlivě odměněni již v rámci nákladů.

- podobně by měl být rozdělen i onen investovaný milion: tentokráte ovšem ve formě 1 tisícikorunové akcie (veřejně neobchodovatelné) každému družstevníkovi. Touto akcií (či kuponem) by se družstevníci stávali vlastníky svého podniku a její aktuální hodnota by se každému proplácela za dohodnutých podmínek (odchod do důchodu, změna zaměstnání apod.).

Postavení vnějších a vnitřních investorů družstevního podniku

Tyto investice by jistě byly nejen možné, ale i vítané. Investoři - jak vnější tak z řad družstevníků - by tím však nezískávali podíl na vlastnictví družstva (a tedy ani další možnost spolurozhodovat)! Místo dividend by dostávali úroky s právem si svou původní půjčku kdykoli vybrat. Jejich postavení by tudíž bylo stejné jako postavení střadatele u klasické banky.

Dílčí závěr

V titulku kapitoly je zmíněna historicko-ideologická unikátnost družstevního projektu. Tato jedinečnost spočívá ve faktu, že ani nejzatvrzelejší bolševický hnidopich nebude schopen dokázat, že v tomto teoreticky zmíněném podniku dochází ke kapitalistickému vykořisťování.

5. Aktuální situace v ČR

Evoluční rozvoj českého družstevnictví, jehož tradice začala ve 20. letech minulého století, byl několikrát násilně potlačen. Nejprve hitlerovskou okupací Československa, posléze bolševickým zestátněním a nadějný vývoj (byť násilně vzniklých) JZD udusila Sametová revoluce. V nynější době nemá družstevnictví ani mediální ani politickou podporu, poněvadž v obou sférách přetrvává vliv individuálních i dalších subjektů, které výprodej české ekonomiky legislativně i propagandisticky realizovaly. Neexistují tudíž ani finanční prostředky ani politický zájem, aby se např. zkrachovalá sklárna transformovala dle družstevního principu, zvláště, když zaměstnanci sklárny nedostali tři měsíce mzdu. Nicméně nynější a globalizující se ekonomická krize vytváří zcela novou situaci s možností zajímavých alternativ.

6. Historická role sociální demokracie

Nynější krachy hypotéčních a dalších bank jsou nejenom důsledkem chyb managementu, ale - poněvadž reálný majetek kryjící hypotéky nezmizel - i snahou finančních subjektů o vysávání peněz ze státních rozpočtů. V případě skláren, kde má stát až 49 procentní podíl, může mít jejich řízený krach za účel vyšachování státu jako spoluvlastníka (tedy ošizení občanů).

U krachujících podniků, jako jsou zmíněné sklárny, tudíž existuje legitimní a finančně průchodná alternativa jejich transformace dle družstevního principu, na které by vydělal jak stát, tak zaměstnanci skláren. Zapotřebí jsou pouze dva kroky: aby stát zkrachovalé sklárny odkoupil za zůstatkovou konkursní hodnotu a aby se zaměstnanci skláren spojili a vytvořili společné družstvo jako právní subjekt. Stát by poté družstevníkům své vlastnictví prodal formou bezúročné hypotéky, kterou by družstvo splácelo např. 10% ze zisku. Do doby splacení půjčky by družstevníci státu ručili majetkem a stát by měl v družstvu právo o tomto majetku spolurozhodovat. Po splacení hypotéky by bylo suverénním vlastníkem majetku již družstvo. Po všech zmíněných přednostech družstevnického vlastnictví nutno připomenout ještě jednu: poněvadž by zisk neodtékal na konta zahraničních akcionářů ale družstevníků, zůstával by tudíž v daném regionu a přispěl by k jeho rozkvětu.

Nynější ekonomická situace tudíž poskytuje ČSSD jedinečnou možnost, aby formou neprodleného vypracování příslušných programových i legislativních opatření, ekonomického i právního poradenství apod. umožňujících transformaci krachujících podniků na družstevní formu (včetně eventuální finanční spoluúčasti), splnili sociální demokraté svou jedinečnou historickou roli.

Poněvadž se nynější sjezd ČSSD skládal z únorového předsjezdu, uvidíme, jak na březnovém dosjezdu delegáti rozhodnou.

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: František Stočes | neděle 8.3.2009 15:54 | karma článku: 12.00 | přečteno: 2638x

Další články blogera

František Stočes

Západ jako zrůda evoluční anomálie /1/

Lze spolehlivě prokázat, že na počátku 20. století stál Západ na dějinném rozcestí, a vydal se evidentně špatnou cestou! Jeho vývojový defekt započal rozpoutáním bezprecedentního zločinu,

7.10.2018 v 20:47 | Karma článku: 26.19 | Přečteno: 1292 | Diskuse

František Stočes

Výzva k založení české družstevní strany!

16. května se v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu – a pod záštitou jeho předsedy Milana Štěcha – konala konference na téma "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR".

29.7.2018 v 17:57 | Karma článku: 9.29 | Přečteno: 221 | Diskuse

František Stočes

Nikulin, Skripal, Facebook a zločinní globalisté

Ve Spojených státech probíhá osudový střet zločinných a vlasteneckých globalistů. Dosavadní moc zločinných elit

21.4.2018 v 19:39 | Karma článku: 28.56 | Přečteno: 1121 | Diskuse

František Stočes

Ideologický, světonázorový a demokratický atribut ČSSD

Existuje poučná anekdota: Starý Lord se ptá sluhy: „Jamesi, řekněte mi, je citron žlutý?“ „Ano, pane, citron je žlutý,“ zní odpověď. „Výborně! Jamesi, a má citron zobáček?“

14.2.2018 v 19:30 | Karma článku: 17.95 | Přečteno: 756 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Dvořák

Benešová za Kněžínka. Premiér se zbláznil, pane Švejk?

"Pane Švejk, víte, co mi hlava nebere,“ nahlížela pani Müllerová Švejkovi přes rameno, „že je pan premiér takový masista!“

19.4.2019 v 15:42 | Karma článku: 10.74 | Přečteno: 251 | Diskuse

Libor Čermák

Kdo jsou dnes praví pokračovatelé disidentů? Pražskokavárníci nebo jejich odpůrci?

To je otázka. Kdo je dnes víc pronásledovaný za své názory? Pražskokavárníci klanící se politické korektnosti nebo příznivci našeho pana prezidenta? Nejideálnější by ale přece bylo, aby tímto pokračovatelem už nemusel být nikdo.

19.4.2019 v 13:57 | Karma článku: 23.49 | Přečteno: 362 |

Zdeněk Bárta

Lůzáci ve žlutých vestách mají starost o cizí peníze

Vždy jsem se moc bavil jak jsou zdejšími tzv.vlastenci velebeny Žluté vesty jako ti správní bojovníci proti "neomarxistické" EU.Opravdu velmi tragikomické....

19.4.2019 v 8:11 | Karma článku: 29.95 | Přečteno: 1512 | Diskuse

Martin Braun

Pokus o vraždu to byl, a ne že ne.

Ten čas hrozně letí. Už je to deset let, co se stala jedna z nejhrůzostrašnějších věcí, jaké se mohou vůbec přihodit. Čtyři živočichové, se pomocí zápalných lahví pokusili zavraždit nic netušící obyvatelé jednoho domku

19.4.2019 v 1:19 | Karma článku: 30.71 | Přečteno: 3417 | Diskuse

Jaroslav Haluza

Dvojí kvalita potravin, problém pro 507 milionů

Vágní přístup Evropské unie k dvojí kvalitě potravin neohrožuje jen pár milionů východoevropanů, ale všechny občany Evropské Unie

18.4.2019 v 22:49 | Karma článku: 25.13 | Přečteno: 525 | Diskuse
Počet článků 159 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2345
Publicista, externí komentátor někdejšího deníku Právo lidu. Člen ČSSD. Koordinátor družstevní skupiny při o.i. Alternativa zdola (http://alternativazdola.cz/liferay/). Předseda o.s. Autentičtí sociální demokraté, vydavatel a šéfredaktor on-line měsíčníku NETSOCAN. (www.netsocan.cz).

Najdete na iDNES.cz