Kdo je dnes největším nepřítelem lidstva?

1. 06. 2014 22:07:33
Za posledních 25 let došlo k obludné sérii válečných masakrů, které v Jugoslávii usmrtily asi 200 000 lidí, v Iráku 500 000 – 1 000 000 obětí, v Libyi desetitisíce obětí, v Afgánistánu a Pákistánu 70 000 obětí, v Sýrii (dosud) 120 000 obětí a na řadě teď je i Ukrajina... Zmařeny a zničeny byly hodnoty astromomické ceny – jen samotné USA ve válkách od roku 2001 promrhaly celkem 68 biliónů korun! A bez jakýchkoli zábran se uvažuje i o 3. světové válce!

Obsah
Je viníkem „komunismus“?
Jsou viníky kapitalismus a oligarchie?
Je viníkem finanční oligarchie?
Jsou největším nepřítelem lidstva Židé?
Jsou největším nepřítelem lidstva sionisté?
Epilog

Skutečný pachatel tvýše zmíněných jatek i vandalství však dosud nebyl ani obžalován natož potrestán, ale dokonce ani definován! Zcela bezradná a nefunkční je i OSN. Přitom existuje racionální precedent, který poskytl Norimberský proces, když odsoudil nejenom fyzické osoby, ale i instituce za: /1/ Účast na spiknutí nebo společném plánu ke spáchání zločinů proti míru. /2/ Plánování, přípravu, rozpoutání a vedení útočných válek a dalších zločinů proti míru. /3/ Páchání válečných zločinů. /4/ Páchání zločinů proti lidskosti . Problémem je, že skutečný pachatel se nejenom nepřizná (válečné zločiny jsou však nepromlčitelné), ale navíc úspěšně mate světovou veřejnost (dle známého rčení „Zloděj křičí – Chyťte zloděje!“).

Nebude-li však onen nepřítel lidstva naprosto vědecky popsán, definován a humánně řešen, pak zákonitě přijdou další hrůzy a katastrofy!! Navíc před lidstvem stojí spousta závažných problémů: počínaje nedostatkem vody a surovin či ve formě možné srážky s asteroidem nebo přírodních kataklyzmat, které mohou zcela zdecimovat pozemskou populaci!! Takže je žádoucí, aby počet pozemšťanů byl co možná nejvyšší a disponoval co nejúčinnějšími technologiemi, jejichž vývoj i realizace vyžadují obrovské finanční prostředky.

Na druhé straně lze vidět i netušené perspektivy!!! Bude-li lidská civilizace existovat a vyvíjet se např. další milion roků (což je v historii této planety zanedbatelný interval) pak bude možná disponovat prostředky, které dnes považujeme za božské (např. schopností cestovat mezi časoprostory, či ovládat čas). To jsou tak naléhavé a současně i fascinující důvody, že je nutno aktuální situaci (kdy jsou mj. finance místo na rozvoj vyhazovány na zabíjení a ničení), nutné řešit bez jakýchkoli tabu.

Je viníkem „komunismus“?
Do roku 1989 a za trvání ideologicky bipolárního světa se o tom mohlo spekulovat. Poněvadž tragédie – jako mj. vpád SSSR do pobaltských zemí a Polska před 2. světovou válkou, a poté do Maďarska a Československa; masové oběti čistek v SSSR za Stalina, za Mao-ce-tunga v Číně či za Pol Pota v Kambodži, atp. – měly silnou argumentační váhu. Jenomže „komunismus“ (míní se tím spíše bolševismus nežli společnost fungující na zásadě: „Každý podle svých schopností – Každému podle jeho potřeb!“) dnes neexistuje. Takže onen důvod padá. Navíc se ony války počínaje Jugoslávií vedly proti „diktátorům“ či teroristům a ovykle pod vylhanými záminkami (např. Saddámovo vlastnictví zbraní hromadného ničení).

Jsou viníky kapitalismus a oligarchie?
Poněvadž dnes jiný společensko ekomomický systém kromě kapitalismu neexistuje, pak lze říci, že samozřejmě ano. Jenomže kapitalismus je naprosto přirozenou a zákonitou společensko ekonomickou formou ve vývoji lidské civilizace, jehož civilizačním přínosem kromě průmyslových revolucí a nevídaného rozvoje technologií je i prosazení demokracie!

Ale poněvadž je kapitalismus – fungující na principech konkurence a boje o ekonomické přežití – tvořen chybujícími lidmi, pak je značmě bezbranný vůči flukruacím zejména oné demokracie, jejichž motivy mohou být legitimní (např. nacionalismus či. náboženská víra), ale i nezákonné. (srůst ekonomické moci se sférou politickou, zákonodárnou i soudní).

Prosazení se a demokratická dominance některé původně národnostní i náboženské (ideologické) menšiny, proběhla-li demokraticky (humánně, legitimně a legálně) je samozřejmě akceptovatelná. Nejzhoubnější nádor na těle demokracie tedy vzniká faktickým (byť i neveřejným) srůstem moci ekonomické a politické (včetně zákonodárné a soudní sféry) a jmenuje se oligarchie... A nejzhoubnější formu má oligarchie šovinistická – ať již prosazuje šovinismus náboženský, národnostní či sociální – poněvadž pak přesáhne hranice jednoho státu. Šovinistická oligarchie však může vzniknout i opačně, když šovinisté v demokracii nejprve dobydou moc politickou a po ní i moc ekonomickou; takže v tomto smyslu lze za oligarchy považovat Lenina i Hitlera.

Je viníkem finanční oligarchie?
Oligarchie existovala již v antickém Řecku, ale neměla onu šovinistickou formu. Vznikla s nárůstem bohatství Athén a v důsledku jeho nerovnoměrného rozdělování. Pokud byl této oligarchii (složené i z majetné vrstvy lichvářů) zaručen majetek, ochotně strpěla vládu dokonce i úhlavních nepřátel - Makedonců nebo Římanů... Mocná oligarchie vládla i ve Spartě a tvořila ji sociálně a politicky privilegovaná skupina tzv. aristokratů.

Dnes je nejmocnější oligarchie finační, která kromě bank vlastní a ovládá i průmyslové podniky; doly, ropný a energerický průmysl včetně masmédií a to tak, že bankéři či jejich lidé zasedají v správních radách obchodních společnostía prosazují tak své zájmy a fakticky jsou schopni si koupit i politiky. Mezi nejmocnější oligarchopoly patří klan Rotschildů, který údajně přímo či nepřímo kontroluje mj. vlády USA a Velké Británie.

Zakladatel ságy Rothschildů, Mayer Amschel Bauer, se narodil roku 1744 v německém Frankfurtu, jako syn Mosese /Mojžíše/ Amschela Bauera, bankéře a zlatníka. Začal rovněž pracovat a podnikat v bankovnictví a na svůj dům si dal červený erb, dle něhož se později přijal jméno Rotschild (červený štít). V roce 1770 si M. A. Rothschild s bere Gutele Schnaperovou a rovněž sestavuje plány na vytvoření skupiny zvané Ilumináti a postupně vzniká rakouská (Salomon Mayer Rothschild) a britská (Nathan Mayer Rothschild – který v roce 1811 založil v Londýně banku N. M. Rothschild & Sons,) dynastie Rothschildů . Zakládají banky, staví železnice, kupují pozemky, obchodují se zlatem atp. a mají vlivné kontakty na panovnické dvory. Půjčují vládcům peníze, financují jejich dluhopisy i jejich armády a závratně bohatnou na Napoleonských válkách (a financují obě bojující strany...). Nathan Mayer Rothschild později prohlásil: “Nezajímá mě která loutka je posazena na anglický trůn, aby vládla říši, nad kterou Slunce nikdy nezapadá. Muž, který kontroluje oběh peněz v Británii, kontroluje celé Britské impérium. A oběh peněz v Británii kontroluji já.“

V roce 1791 Rothschildové prostřednictvím svého agenta ve vládě George Washingtona (Alexandra Hamiltona) zřizují (s licencí na 20 let) centrální banku v USA, nazvanou The Bank of the United States. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, poskytuje několika tamějším státům půjčky, čímž se vlastně stává oficiálním evropským bankéřem vlády Spojených států. V roce1811 privilegium pro Americkou banku končí a její prolongace je zamítnuta. Nathan Rothschild hrozí: “Buď bude pověřovací listina obnovena, nebo se Spojené státy ocitnou v nejkatastrofálnější válce.” V roce 1812 Britové, financováni Rothschildovými penězi, vyhlašují Spojeným státům válku... Zahynou tisíce britských a amerických vojáků a v roce 1816 je privilegium pro Bank of the United States prodlouženo na dalších 20 let. V roce 1885: Nathaniel Rothschild, syn Lionela de Rothschild, se stává prvním židovským členem sněmovny lordů a je mu udělen titul Lord Rothschild (již se nemuselo přísahat pouze na křesťanskou víru, což před 11 roky odmítl, jako žid, Lionel de Rothschild). Edmond James de Rothschild, nejmladší syn Jacoba (Jamese) Mayera Rothschilda navštěuje v roce 1895 Palestinu.

Kbyž v roce 1849 umírá Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschilda, tak před svou smrtí prohlásí: „Pokud by moji synové nechtěli války, nebylo by žádných.” Vůdce britské Labour party vydává v roce 1891 prohlášení na téma Rothschildové: „Tato krev sající banda byla v tomto století příčinou nevýslovného darebáctví a utrpení v Evropě. Svůj ohromný majetek nahromadila díky podněcování válek mezi státy, které nikdy neměly mít mezi sebou neshody. Kdykoliv je v Evropě problém, kdekoliv se šíří fámy o válce a mysl lidí je vyděšena strachem ze změny a kalamity, můžete si být jisti, že v oblasti nepokojů je rodina Rothschildů někde nablízku.“

Rothschildové kontrolujcíí tři evropské zpravodajské agentury - Wolff (1849) v Německu, Reuters (1851) v Anglii a Havas (1835) ve Francii - využívají v roce 1914 agentury Wolff na vmanipulování Němců do války. Od této chvíle jsou Rothschildové jen zřídkakdy zmiňováni v médiích (protože média vlastní).

Terčem nenávisti Rothschildů je ruská královská rodina: ruský car v roce 1814 odmítl plány na Evropskou federaci, kterou chápal jako spiknutí Iluminátů; Alexander II. se v občanské válce roku 1864 postavil po bok (posléze vítězného) Lincolna, Rusko neumožnilo založení centrální banky a navíc v roce 1915 podepsalo s Rakouskem a Pruskem Svatou Alianci, zaručující suverenitu jakékoli monarchie, která se ve státních záležitostech bude držet křesťanských principů. Proto zorganizovali misi špiónů, které poslali je do Ruska, aby podněcovali revoluci a přes bolševiky, které kontrolovali, nařídili v roce 1918 vyvraždění cara Mikuláše II. i celé jeho rodiny.

Závěrem této kapitoly pouze několik dat. Dle svéh modu operandi Rothschildové podporovali horečné zbrojení v západních demokraciích a současně i v Hitlerovském Německu (ovládali IG Farben). Součástí příprav na válku byla reforma bankovního systému ve Švýcarsku v roce 1934, která trestala vyzrazení bankovních operací (bankovního tajemství). Po válce se moc finančně oligarchické říše zvětšila brettonwoodskou dohodou (zavedením dolaru jako světového platidla) a zřízením institucí jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka.

Jedinými Američany, kteří se této moci postavili a hájili americké zájmy, byla rodina Kennedyových. Její osud se tak trochu podobá osudu rodiny ruského cara Nicolase II... Cosi naznačil tehdejší senátor a pozdější prezident R. Nixon, když Warrenovu komisi, vyšetřující atentát na prezidenta JFK, nazval nejlepším kanadským žertíkem v dějinách USA.

Za nejlepší kanadský žertík v dějinách zeměkoule, který většinu pozemšťanů změnil v pitomce, pak lze považovat všeobecný dojem, že obě věže Světového centra spadly v důsledku nárazu letadel, čili že se jejích centrální, masívní, ocelová a kolmá jádra zhroutila sama do sebe... Ale proč by se pozemšťané zabývali problémem řízené demolice (která podobně zbourala i WTC 7), když dostali další dávky adrenalinu: křížová výprava mohla začít a tak sledovali přepadení Afgánistánu a štvanici na Bin Ládina, hned poté přepadení Iráku a štvanici i zavražděná Husseina, vzápětí faktické přepadení Libye a štvanici i zavraždění Kaddáfího; masové vraždění se rychle přesunulo do Sýrie a nyní je adrenalinová Ukrajina....

Antisemitští analytici osobností Rothschildovy finanční oligarchie ihned postřehnou jména jako Moses, Salomon, Jacob, Nathan, Benjamin Disraeli apod. a jejich závěrem bude, že jde o výlučně židovskou provenienci, a že za všechno mohou Židé...

Jsou největším nepřítelem lidstva Židé?
Tuto otázku lze odpovědět námitkou, že to přece nebyli Rothschildové, ale křesťané, kdo se masakroval ve válkách, že to nejsou Rothschildové, kdo lže v médiích, ale občané nezřídka nežidovské proveniece, a že to jsou často Židé, kteří na ony problémy kriticky poukazují. Nejslavnější pacifista židovského původu, Albert Einstein, byl vynikající fyzik i humanista, který mj. odmítl nabídku stát se 2. prezidentem státu Izrael. A pokud Židé početně převažují ve vládách a institucích demokratického státu, pak je to „problém“ buď jejich schopností nebo nedokonalých demokratických pravidel.

Židé patří mezi nejinteligentnější národy což dokazuje např. jejich početné zastoupení v kategorii nositelů Nobelovy ceny (119 laureátů) a jsou především vynikající vědci i umělci. Mnohé aspekty ozřejmil A. Einstein slovy: „Podle mě je židovské náboženství stejně jako všechna ostatní ztělesněním nejpošetilejších pověr.... Avšak Židé, ke kterým se rád počítám a s jejichž mentalitou mám mnoho společného, nejsou o nic lepší než ostatní lidé.“

Einstein jednak odmítl myšlenku, že by Židé byli „nadlidmi“ (Bohem vyvoleným národem) a navíc poukazuje na jejich specifickou mentalitu. Právě tato mentalita (lze říci i temperament a činorodost) je základem jejich úspěchů ve vědě i v umění (např. jejich „početní přesila“ v Hollywoodu). Vysvětlit to lze tak, že zatímco ve vědě je základem úspěchu respekt k pravdě a pracovitost, v umění je předností temperament a kreativnost (i v zacházení s pravdou). Etické problémy s temperamentem pak mohou nastat v aktivitách jako je ekonomie a finančnictví (sklon k lichvě, ke střetu zájmů, nemravném bohatnutí na válce, apod.), v politice (preference rychlých i násilných řešení) a dokonce i v rodiném životě (byl to přece Hollywood, kdo odstartoval tsunami promiskuity a rozvodovosti nejprve v bigotně křesťanských USA a poté na Západě).

Existuje však ještě velice početná kategotie lidí nežidovského původu, ale rigidně vyznávající původní židovskou víru (podobně jako může být Čech bigotním muslimem či hinduistou); a ti, spolu s židovskými souvěrci tvoří hnutí, které se nazývá sionismus. A právě zde dochází k obrovskému rozporu mezi realitou a jejich existenciálně vysoce motivovanými ambicemi. Odtud lze patrně i pochopit, proč např. veřejnoprávní Česká televize vždy sympatizovala s agresemi vůči Jugoslávi, Afgánistánu, Iráku, Libyii, Sýrii a děsivé zločiny proti lidskosti i míru zde páchané buď zatajovala či bagatelizovala. A proč je pro ni dnes Rusko úhlavním nepřítelem lidstva, Evropanů i míru...

Jsou největším nepřítelem lidstva sionisté?
Sionismus jako myšlenka, aby Židé měli svůj vlastní stát, je jako každé národnostní hnutí legitimní a sympatická; byť lze podotknout, že zdaleka ne všichni Židé, a dokonce i ortodoxní věřící, ideu vlastního státu schvalují... Např. antisionisté z Netutej karta se na území Izraele odmítají vracet a sionisty poažují za kacíře, neboť dle Tóry může židovský stát založit pouze Mesiáš. A navíc existovaly projekty na zřízení židovského státu v Argentině, Ugandě nebo na části Sinajského poloostrova; ty byly ovšem na prvním světovém sionistickém kongresu v Basileji v roce 1897, navštíveném významnými Židy z mnoha zemí světa, odmítnuty a tozhodlo se, že židovský stát bude v Palestině. Významným protagonistou a mecenášem sionismu byl baron Edmond Benjamin James de Rothschild. A vzhledm k okolnostem se tento dobrodinec stal doslova sionistou kriminálním (lumpensionistou)...

Palestina tehdy totiž patřila Turkům... Prvním úkolem tudíž bylo její sebrání osmánskému sultánovi (to zařídili Britové v 1. světové válce v říjnu 1917). Pak musela být Palestina odebrána Britům (za což svorně do roku 1945 bojovali Palestinci spolu s Židy). Nu a ještě zbývají minimálně ti Palestinci... Ovšem historický Velký Izrael, (dle Tanachu a znázorněný dle Arafata na izraelské minci 10 agorot) sahá až k Tygridu a zahrnuje ještě části území Egypta, Libanon, velké části Sýrie, Jordánska a Egypta a možná i části Iráku, Saúdské Arábie a Turecka..

Když jsem svému spolustraníkovi, sociálně demokratickému sionistovi nežidovského původu položil otázku, zda by nebylo lepší zřídit židovský stát v pustých, překrásných a úrodných regionech Austrálie, odvětil, že Tóra o Austrálii nehovoří. Na poznámku, zda důvodem nebude hlavně to, že spisovatelé Tóry neměli o existenci tohoto kontinentu ještě ani ponětí, nereagoval.

Epilog
Západ se mění v prohnilou a perverzní Sodomu a Gomoru; rozpadá se základ společnosti – rodina a západní společnost není schopna se biologicky reprodukovat, zato se šíří a jsou propagovány sexuální deviace. Založení a uživení rodiny a zdárné vychování dětí je téměř hrdinským činem. Bují násilí, narkománie, vandalismus. Nepřímo nám vládnou šílenci, hodlající dnešní pozemskou civilizaci decimovat na několik stovek milionů... Kvůli krizi na Ukrajině, vyprodukované a zaplacené Západem, stojíme před rizikem 3. světové války. Masmédia o tom lžou, tají unformace a dezinformují. Scénář byl charakteristický: Neproduktivní násilí zaplacených rowdies kyjevského Dynama na „pokojné demonstraci“ přebila střelba tajemných odstřelovačů, vraždících demonstranty i policisty (podobně jako v syrském Damašku). Prezident uprchl a tak se vyhnul osudu Kaddáfího. Samovládci dali vykácet stromy na Majdanu, aby se nezjistilo, odkud pálili odstřelovači. Tento zločin byl rychle přebit masakrem v Oděse. Na obzoru je občanská válka. Skuteční viníci všeho zla počínaje krutostmi v Jugoslávii nebyli ani pojmenováni natož stíháni či potrestáni. Tento blog se na tento problém pokusil zodpovědět.

Použité a dopručené prameny:

(1) Rozpad Jugoslávie

(2) NASA: Tahle civilizace spěje ke svému konci

(3) Daň za válku v Iráku: 500 000 mrtvých

(4) Human Rights Watch si stěžuje na zbytečné oběti v Libyi ́

(5) Nový účet amerických válek: 224 tisíc mrtvých, výdaje 68 biliónů

(6) Rodina, která manipuluje s celým světem...

Sametová katarze aneb Spěje západní civilizace k zániku?

Tajemství života, smysl života, a kosmický "Bůh" (Sci-fi)

Pan Engels se opravuje (Sci-fi)

Anketa na téma: Hrozí Západu osud antického Říma?

Autor: František Stočes | neděle 1.6.2014 22:07 | karma článku: 30.13 | přečteno: 3683x

Další články blogera

František Stočes

Západ jako zrůda evoluční anomálie /1/

Lze spolehlivě prokázat, že na počátku 20. století stál Západ na dějinném rozcestí, a vydal se evidentně špatnou cestou! Jeho vývojový defekt započal rozpoutáním bezprecedentního zločinu,

7.10.2018 v 20:47 | Karma článku: 26.33 | Přečteno: 1320 | Diskuse

František Stočes

Výzva k založení české družstevní strany!

16. května se v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu – a pod záštitou jeho předsedy Milana Štěcha – konala konference na téma "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR".

29.7.2018 v 17:57 | Karma článku: 9.29 | Přečteno: 231 | Diskuse

František Stočes

Nikulin, Skripal, Facebook a zločinní globalisté

Ve Spojených státech probíhá osudový střet zločinných a vlasteneckých globalistů. Dosavadní moc zločinných elit

21.4.2018 v 19:39 | Karma článku: 28.56 | Přečteno: 1123 | Diskuse

František Stočes

Ideologický, světonázorový a demokratický atribut ČSSD

Existuje poučná anekdota: Starý Lord se ptá sluhy: „Jamesi, řekněte mi, je citron žlutý?“ „Ano, pane, citron je žlutý,“ zní odpověď. „Výborně! Jamesi, a má citron zobáček?“

14.2.2018 v 19:30 | Karma článku: 17.95 | Přečteno: 756 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Bartoň

Podřežme Zemana!

Doposud zcela neznámý člen ODS a radní v Jesenici Martin Lang se proslavil výzvou k tomu, aby byl prezident Miloš Zeman „podřezán jako svině“. Za svými výroky si stojí.

21.5.2019 v 8:31 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Jiri Machotka

EU Exit: den poté

... aneb dle jakých kritérií lze také vybírat zástupce do Evropského parlamentu v nadcházejících volbách

21.5.2019 v 8:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Ladislav Garassy

Blud o mostu mezi Východem a Západem

Ve volební kampani do Europarlamentu se setkáváme se spoustou bludů a jedním z nich je i blud o tom, že bychom měli být mostem mezi Východem a Západem.

21.5.2019 v 7:27 | Karma článku: 7.31 | Přečteno: 148 | Diskuse

Karel Januška

Mám zásadní výhrady

k funkci naší polistopadové justice. Nežijeme v právním státě, ale ve státě, kde se soudí jako za totality.

21.5.2019 v 3:24 | Karma článku: 10.73 | Přečteno: 140 | Diskuse

Václav Mizera

Náboženství a ideologie

Jak to je? Je islám, či křesťanství, nebo snad judaismus, budhismus atd. náboženství nebo ideologie?

20.5.2019 v 21:48 | Karma článku: 12.37 | Přečteno: 220 | Diskuse
Počet článků 159 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2346
Publicista, externí komentátor někdejšího deníku Právo lidu. Člen ČSSD. Koordinátor družstevní skupiny při o.i. Alternativa zdola (http://alternativazdola.cz/liferay/). Předseda o.s. Autentičtí sociální demokraté, vydavatel a šéfredaktor on-line měsíčníku NETSOCAN. (www.netsocan.cz).

Najdete na iDNES.cz