Sodomo a Gomoro – Pracky pryč od Putina i Ukrajiny!

21. 04. 2014 20:14:07
Vnitropolitická situace v Ukrajině se totálně změnila. Je důsledkem kyjevských událostí a prvních kroků nelegitimní vlády, která se k moci dostala zločinným způsobem - násilnou demonstrací a poté násilím vůči opozičním poslancům či jejich korupcí (včetně zfalšovaného parlamentního hlasování).

A poté co samozvaná vláda vyslala do jihovýchodních regionů armádu, aby zlikvidovala národnostní hnutí, nastal další bod zvratu. Armáda sice do občanů Ukrajiny odmítla střílet, ale zločinci v Kyjevě na to reagují – zřejmě po vzoru Hitlerových „trestních oddílů“- snahou vytvořit si „armádu“ další a složenou z kriminálních osob. Jinak v této chaotické situaci úmysl Kyjeva - vyhlásit amnestii a propustit 26 000 osob z výkonu trestu - nelze chápat.

Příznačné je, že Sodoma a Gomora (EU a USA) i v této situaci urputně trvají na unitární formě Ukrajiny, zatímco tozdělení Československa, rozpad Jugoslávie či krádež Kosova Srbsku aktivně podporovaly (v posledním případě dokonce formou „humanitárního bombardování“). Hrozba občanské války na Ukrajině je na první pohled jakoby nezajímá... Ovšem z dosavadního „modu operandi“ - použitého v případě Jugoslávie, Afgánistánu, Iráku, Libye, Sýrie apod. - lze soudit následující: prvoplánovým úmyslem Sodomy a Gomory bylo získání totální moci nad Ukrajinou prostřednictvím loutkové vlády. V případě nezdaru je logickým plánem B vyvolání násilí a občanské války na Ukrajině. Ovšem při vědomí, jak jsou Sodoma a Gomora krvelačné, morálně prohnilé a zvrácené nelze vyloučit ani to, že oním plánem A je občanská válka..

Pacifistický postoj ukrajinské armády Sodomu a Gomoru zaskočil tak, že ihned svolala čtyřstrannou schůzku, a uzavřela další dohodu... Jejím jediným účelem (podobně jako u dohody uzavření při majdanu a vzápětí porušené) je získání času a zejména vojenské posílení loutkové kyjevské vlády, včetně přísunu sil NATO k hranicím Ukrajiny. Ale i přes všechny peripetie zůstane hlavním stabilizujícím faktorem zásadový postoj Ruska pokud jde o jeho ochotu vojensky intervenovat na ochranu ruskojazyčné menšiny. Egypská varianta (svržení nelegitimní kyjevské vlády armádou) je v případě Ukrajiny asi nereálnou eventualitou.

Aktuální situace je taková, že západ Ukrajiny (ideologicky zpracován mj. sexuálními výstřelky FEMEN) silně tíhne k Sodomě a Gomoře. Jihovýchod země prochází zrychleným procesem vlastního sebepoznávání a tvorby národního sebevědomí. Velice pregnantně to vyjádřil ruský politolog Oleg Němenskij v rozhovoru pro Hlas Ruska, když jako hlavní ponaučení, které si z majdanu,vzali ruskojazyční obyvatelé Ukrajiny uvedl: „Hlavní závěr, který pro sebe vyvodili z kyjevských událostí je to, že zástupce jihovýchodní části země nikdy nebude jejím prezidentem. Jihovýchod ztratil naději na to, že se prostřednictvím demokratických volebních procedur mohou jejich představitelé dostat do mocenských struktur.“

Autor článku Revoluce pneumatik: čas sklízet plody (1), Ilja Charlamov, pak pokračuje: „Nejtragičtější a nenapravitelnou chybou, které se už po svržení zákonné moci dopustili vůdcové majdanu z řad bývalých úředníků a oligarchů, se stalo použití ozbrojených sil v boji se stoupenci referenda na východě země. Ruskojazyčnému obyvatelstvu dali jasně na srozuměnou, že nacionalisté a prozápadní politici jsou připraveni fyzicky likvidovat všechny jinak smýšlející. Už se víc neuvažuje o tom, že je třeba se smířit a trpělivě čekat na trestní operace. A ani model státního zřízení, kdy jihovýchod země pracuje a platí daně a západ v podstatě nedělá nic, než stále jen s křikem svrhává jakoukoli moc, je definitivně nepřijatelný pro obyvatele Donbasu a sousedních území.

Přes veškerá prohlášení samozvanců v Kyjevě o tom, že viníkem všech neštěstí Ukrajiny – dřívějších, současných i budoucích – je Rusko, se jim jen sotva podaří vyhnout se soudu dějin. A ukrajinská společnost střední a západní části této země jednou pochopí, že to byla právě ekonomická pomoc Ruska, co ukrajinskému státu umožnilo existovat přes dvě desetiletí po rozpadu Sovětského svazu.“ Závěr je jasný: čím dříve se Ukrajina rozdělí - tím lépe pro Ukrajince!

Diagnóza Sodomy a Gomory
Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) právě vydal studii se závěrem, že tato civilizace spěje ke svému konci, ale ještě jí dává šanci. Studie připomíná, že „Pád římské říše, zhroucení nejméně tří srovnatelně rozvinutých říší v Indii a Číně, stejně jako v Mezopotámii, je svědectvím o tom, že vyspělé, komplexní, sofistikované a tvořivé civilizace mohou být současně i velice křehké a nestálé.“ Vědci argumentují především vývojem v oblasti zdrojů, energií a populace, ale jako jeden z fenoménů, který urychluje neblahý vývoj, akcentují i „radikální rozdělení společnosti na bohatou elitu a chudé masy... „Krach naší technické civilizace je možné odvrátit... Předpokladem je však rozdělování zdrojů spravedlivým způsobem... Souběh potravinové, energetické a vodní krize může vyvolat „dokonalou bouři“ už během nadcházejících patnácti let. Ale naše elity stále nevidí naléhavost situace,“ uzavírá studie. (2)

Zajímavé a spolehlivě doložené jsou okolnosti úpadku obou antických civilizací a nelze nevidět následující dekadentní jevy (které působily i synergicky): vznik obrovských a nespravedlivých majetkových rozdílů mezi občany, bující kriminalita násilná, ekonomická i politická a masové vandalství. K tomu nutno přičíst amorální hédonický životní styl včetně exploze sexuality i sexuální perverze a sočasně pokles porodnosti. Důsledkem byl rozpad tradiční rodiny a neschopnost biologické reprodukce původní kultury. Za velice významný symptom i motor dekadence lze logicky považovat faktickou ztrátu víry v náboženství, na nichž tyto kultury vykvetly.

Dnešní Západ je těmito dekadentními jevy již silně paralyzován a jeho životní styl signalizuje naprostý rozchod s tradičními křesťanskými hodnotami. Změnil se v obludnou Sodomu a Gomoru, která se do své budoucnosti pokouší prolhat, prokrást a provraždit. Zanikne-li tato proradná a zvrácená kultura, tak jako zanikly kultury jiné, nic hrozného se nestane, poněvadž bude nahrazena kulturou jinou a vitálnější. Avšak je zde jeden závažný problém: žádná zanikající kultura nikdy nedisponovala zbraněmi hromadného a globálního ničení. Sodoma a Gomora jich mají habaděj...

Vyspělé civilizace vznikaly, zanikaly a byly vystřídány jinými. V tomto kontextu je fascinující fakt, že např. zaniklé antické Řecko vystřídali původní „barbaři“ (za něž Řekové považovali obyvatele Apeninského poloostrova), kteří ovšem převzali původní a původně státotvorné náboženství Řeků; jen změnili obřady a jména řeckých bohů.... Také moderní evropská civilizace vykvetla tak, že renesanční humanisté převzali a inovovali filozofii a demokracii antických „pohanů“...

Putin jako „barbar“ zachraňující civilizaci!
Zmíněné úpadkové jevy kritizuje a eliminuje a na ony slibné sází prezident Putin ve snaze stabilizovat ruskou společnost a dát jí šanci k dalšímu vývoji. Jeho Valdajský projev lze z těchto důvodů označit za nejvýznamnější státnický počin od dob J. F. Kennedyho (3):

„...Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojená s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko, že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi... Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženstvích, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost...“

Úskalí i perspektivy Putinovy civilizační mise
Putinova misionářská snaha o renesanci hodnot a morálky založených v křesťanství a jiných světových náboženstvích, jakkoliv sympatická, je poněkud donkichotská - již z hlediska aktuálních vzájemných vztahů mezi křesťany, židy a muslimy. Navíc respekt k náboženské morálce a hodnotám vychází prioritně z reálné víry a z tohoto hlediska ve svého boha skutečně věří pouze muslimové. Drtivá většina křesťanů a židů – i přes projevy náboženské bigotnosti - žije fakticky „ateisticky“ (v pejorativním smyslu toho slova). Určitá re-instalace náboženské víry (katolicismu) proběhla pouze ve střední Evropě po nesmírně ničivé 30. leté válce a navíc nepřijatelně násilným způsobem.

Avšak morální hodnoty, zakotvené v různých náboženských věroukách mohou respektovat i ateisté, pokud je považují za účelné, státotvorné apod. Ateisté mají silnou podporu v postoji A. Einsteina, který ve známém dopise filozofovi E. Gutkindovi 3. ledna 1954 píše: . „Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit...Podle mě je židovské náboženství stejně jako všechna ostatní ztělesněním nejpošetilejších pověr.“ (4)

Nicméně ateismus dosud nedokázal obrodit žádnou dekadentní společnost a v dekadenci skončili i sami ateističtí „komunisté“. Jedním z mála intelektuálů, který tehdy tyto souvislosti chápal, byl český akademik J. Charvát, když v knize Člověk a jeho svět (1974) uvažoval takto: "Člověk potřebuje ideologii a musíme tedy náboženství nahradit jinou koncepcí. Život bez ideologie vede ke ztrátě zájmů, k frustraci, k poklesu etických hodnot, nežádoucímu únikovému řešení v agresivitě, omamných látkách, existenčním vakuu, atd. Ateismus nemusí nutně znamenat popření jakéhokoliv vyššího vodítka. Dnes se patrně náboženství častěji nahradí ideologií politickou, kulturní, uměleckou, apod... než filosofickou."

Talže pokud by se ateistům podařilo pokročit od pouhého popírání existence náboženských bohů k ateismu ideologickému, jehož filozofie by byla humanistická a nadčasová a tudíž civilizačnětvorná i státotvorná, položili by tím základ ke vzniku skutečně nové a perspektivní civilizace.

Použité a dopručené prameny:

(1) Revoluce pneumatik: čas sklízet plody

(2) NASA: Tahle civilizace spěje ke svému konci

(3) Projev prezidenta Kennedyho

(4) ́Enstein: ́Náboženství je pošetilá pověra ́

Sametová katarze aneb Spěje západní civilizace k zániku?

Tajemství života, smysl života, a kosmický "Bůh" (Sci-fi)

Pan Engels se opravuje (Sci-fi)

Anketa na téma: Hrozí Západu osud antického Říma?

Autor: František Stočes | pondělí 21.4.2014 20:14 | karma článku: 24.60 | přečteno: 1147x

Další články blogera

František Stočes

Západ jako zrůda evoluční anomálie /1/

Lze spolehlivě prokázat, že na počátku 20. století stál Západ na dějinném rozcestí, a vydal se evidentně špatnou cestou! Jeho vývojový defekt započal rozpoutáním bezprecedentního zločinu,

7.10.2018 v 20:47 | Karma článku: 26.33 | Přečteno: 1320 | Diskuse

František Stočes

Výzva k založení české družstevní strany!

16. května se v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu – a pod záštitou jeho předsedy Milana Štěcha – konala konference na téma "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR".

29.7.2018 v 17:57 | Karma článku: 9.29 | Přečteno: 231 | Diskuse

František Stočes

Nikulin, Skripal, Facebook a zločinní globalisté

Ve Spojených státech probíhá osudový střet zločinných a vlasteneckých globalistů. Dosavadní moc zločinných elit

21.4.2018 v 19:39 | Karma článku: 28.56 | Přečteno: 1123 | Diskuse

František Stočes

Ideologický, světonázorový a demokratický atribut ČSSD

Existuje poučná anekdota: Starý Lord se ptá sluhy: „Jamesi, řekněte mi, je citron žlutý?“ „Ano, pane, citron je žlutý,“ zní odpověď. „Výborně! Jamesi, a má citron zobáček?“

14.2.2018 v 19:30 | Karma článku: 17.95 | Přečteno: 756 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Bartoň

Podřežme Zemana!

Doposud zcela neznámý člen ODS a radní v Jesenici Martin Lang se proslavil výzvou k tomu, aby byl prezident Miloš Zeman „podřezán jako svině“. Za svými výroky si stojí.

21.5.2019 v 8:31 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Jiri Machotka

EU Exit: den poté

... aneb dle jakých kritérií lze také vybírat zástupce do Evropského parlamentu v nadcházejících volbách

21.5.2019 v 8:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Ladislav Garassy

Blud o mostu mezi Východem a Západem

Ve volební kampani do Europarlamentu se setkáváme se spoustou bludů a jedním z nich je i blud o tom, že bychom měli být mostem mezi Východem a Západem.

21.5.2019 v 7:27 | Karma článku: 7.31 | Přečteno: 148 | Diskuse

Karel Januška

Mám zásadní výhrady

k funkci naší polistopadové justice. Nežijeme v právním státě, ale ve státě, kde se soudí jako za totality.

21.5.2019 v 3:24 | Karma článku: 10.73 | Přečteno: 140 | Diskuse

Václav Mizera

Náboženství a ideologie

Jak to je? Je islám, či křesťanství, nebo snad judaismus, budhismus atd. náboženství nebo ideologie?

20.5.2019 v 21:48 | Karma článku: 12.37 | Přečteno: 220 | Diskuse
Počet článků 159 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2346
Publicista, externí komentátor někdejšího deníku Právo lidu. Člen ČSSD. Koordinátor družstevní skupiny při o.i. Alternativa zdola (http://alternativazdola.cz/liferay/). Předseda o.s. Autentičtí sociální demokraté, vydavatel a šéfredaktor on-line měsíčníku NETSOCAN. (www.netsocan.cz).

Najdete na iDNES.cz